Invited Speakers

Yuehang Xu

University of Electronic Science and Technology of China

Wen-Sheng Zhao

Hangzhou Dianzi University

Yi Zhang

University of Electronic Science and Technology of China

Faheng Zang

Shanghai Jiao Tong University

Zhuoqing Yang

Shanghai Jiao Tong University

Wen Huang

University of Electronic Science and Technology of China

Jinshui Miao

Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences

Li Nannan

China Academy of Engineering Physics

Changgang Li

Shandong University

Shuaibing Li

Lanzhou Jiaotong University

Licheng Wang

Zhejiang University of Technology

Tao Jin

Fuzhou University

Junyu Lai

University of Electronic Science and Technology of China

Weiwei Shi

Shenzhen University

Hongbo Liu

University of Electronic Science and Technology of China

Jingjing Li

University of Electronic Science and Technology of China

Tian Xiang

Suzhou Thorsianway Co., Ltd

Xiaohang Wang

South China University of Technology

Xing Wu

East China Normal University

Hua Fan

University of Electronic Science and Technology of China

Yuan Yang

Xi’an University of Technology

Conghao Zhou

University of Waterloo

Wen Wu

Peng Cheng Laboratory

Xuan Li

East China Jiaotong University

Yu Yao

East China Jiaotong University

Peng Chen

Southeast University

Donglin Wang

Zhengzhou University of Light industry