Invited Speakers

Ming-Chun Tang

Chongqing University

Yongpin Chen

University of Electronic Science and Technology of China

Yuehang Xu

University of Electronic Science and Technology of China

Jiang Wu

University of Electronic Science and Technology of China

Yiying Zhao

China Academy of Engineering Physics

Wei Tang

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, CAS

Min Gao

University of Electronic Science and Technology of China

Yu Zhou

Central South University

Tiedong Cheng

Jiangxi University of Science and Technology

Zhuoqing Yang

Shanghai Jiao Tong University

Zhiyuan Zhu

Southwest University

Jienan Chen

University of Electronic Science and Technology of China

Junran Zhang

Sichuan University

Jingjing Li

University of Electronic Science and Technology of China

Ke Zhang

University of Electronic Science and Technology of China

Yi Liao

University of Electronic Science and Technology of China

Xue Jiang

Shanghai Jiao Tong University